Chia sẻ kinh nghiệm xây dựng chiến lược tài chính với nước bạn Lào

Chia sẻ kinh nghiệm xây dựng chiến lược tài chính với nước bạn Lào 09/08/2012 13:19:00 309

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Chia sẻ kinh nghiệm xây dựng chiến lược tài chính với nước bạn Lào

09/08/2012 13:19:00

Đây là một trong số những nội dung công tác từ ngày 6-12/8/2012 của đoàn đại biểu Bộ Tài chính Lào tại Bộ Tài chính Việt Nam nhằm tìm hiểu, trao đổi kinh nghiệm xây dựng dự thảo chiến lược phát triển ngành Tài chính Lào đến năm 2020 và chính sách đối với người có công, chống vi phạm pháp luật trong khu vực kinh tế - tài chính.

           Viện Chiến lược và Chính sách tài chính cùng với Ban Cải cách, Tổng cục Thuế và Ban Cải cách - Hiện đại hóa, Tổng cục Hải quan đã chia sẻ nhiều thông tin và kinh nghiệm thực tiễn của Việt Nam trong quá trình xây dựng và thực hiện chiến lược tài chính, từ chiến lược tổng thể đến các chiến lược ngành như Chiến lược cải cách hệ thống thuế Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020, Chiến lược phát triển Hải quan đến năm 2020… Đây sẽ là những tư liệu tham khảo có giá trị để nước bạn Lào xây dựng dự thảo Chiến lược tài chính Lào đến năm 2020.