Viện Chiến lược và Chính sách tài chính, Bộ Tài chính thông báo lịch phỏng vấn xét tuyển viên chức

Viện Chiến lược và Chính sách tài chính, Bộ Tài chính thông báo lịch phỏng vấn xét tuyển viên chức 18/12/2015 10:06:00 802

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Viện Chiến lược và Chính sách tài chính, Bộ Tài chính thông báo lịch phỏng vấn xét tuyển viên chức

18/12/2015 10:06:00

VIỆN CHIẾN LƯỢC

VÀ CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH

HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC

_____

Số: 374/TB-HĐXT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2015

THÔNG BÁO

Lịch phỏng vấn xét tuyển viên chức

Viện Chiến lược và Chính sách tài chính năm 2015

image

  

  Hội đồng xét tuyển viên chức Viện Chiến lược và Chính sách tài chính (CL&CSTC) năm 2015 thông báo Lịch tổ chức xét tuyển như sau:

Ngày, tháng

Thời gian

Số báo danh

Nội dung phỏng vấn

Đia điểm

Thứ hai 04/01/2016

8h30-12h00

Từ số 01 đến số 06

Kiến thức, hiểu biết về:

- Kinh tế tài chính vĩ mô;

- Kinh tế Quốc tế và Hội nhập;

- Tài chính công;

- Thị trường Tài chính;

- Tài chính Doanh nghiệp;

- Hiểu biết về Ngành Tài chính, Viện CL&CSTC;

- Hiểu biết về Quản lý Khoa học và công nghệ, quản lý tài chính kế toán, tiếp cận khai thác thông tin.

- Kiến thức và hiểu biết khác.

Phòng họp tầng 1 - Viện CL&CSTC

Số 6 Phan Huy Chú, Quận - Hoàn Kiếm - Hà Nội

13h30-17h30

Từ 07 đến số 12

Nơi nhận:

- Các TVHĐ;

- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

Nguyễn Viết Lợi

Viện trưởng Viện CL&CSTC

Lưu ý: Yêu cầu thí sinh có mặt đúng giờ để phỏng vấn

Các tin khác