Ngành Tài chính: Mục tiêu 100% công chức, viên chức đáp ứng tiêu chuẩn chức danh

Ngành Tài chính: Mục tiêu 100% công chức, viên chức đáp ứng tiêu chuẩn chức danh 28/06/2021 14:30:00 8

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Ngành Tài chính: Mục tiêu 100% công chức, viên chức đáp ứng tiêu chuẩn chức danh

(TBTCO) Xây dựng đội ngũ công chức, viên chức ngành Tài chính có phẩm chất đạo đức tốt, đáp ứng yêu cầu về tiêu chuẩn chức danh, tiêu chuẩn ngạch; có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cao, có kỹ năng xử lý tình huống tốt.

M:\dt.jpg

Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính tổ chức khóa bồi dưỡng quản lý hoạt động chuyển giá. Ảnh: M.Thắng

Bộ Tài chính vừa phê duyệt (Quyết định số 1193/QĐ-BTC) về đề án đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ngành Tài chính giai đoạn 2021 - 2025 và giai đoạn 2026 - 2030.

Đối tượng điều chỉnh của Đề án là công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức (CCVC) ngành Tài chính nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của ngành giai đoạn 2021 - 2025 và giai đoạn 2026 - 2030.

Mục tiêu chính đặt ra là xây dựng đội ngũ công chức, viên chức ngành Tài chính có phẩm chất đạo đức tốt, đáp ứng yêu cầu về tiêu chuẩn chức danh, tiêu chuẩn ngạch; có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cao, có kỹ năng xử lý tình huống tốt nhằm đáp ứng được yêu cầu đòi hỏi ngày càng cao của ngành Tài chính trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế.

Mục tiêu cụ thể cho giai đoạn 2021 - 2025, ngành Tài chính tập trung thực hiện bồi dưỡng kiến thức theo chuẩn chức danh, tiêu chuẩn ngạch đảm bảo đến năm 2025, 100% CCVC của ngành đáp ứng tiêu chuẩn chức danh và tiêu chuẩn ngạch CCVC;

Đảm bảo hàng năm có khoảng 75 - 80% CCVC ngành Tài chính được cập nhật kiến thức kinh tế, tài chính, kiến thức pháp luật, chuyên môn nghiệp vụ và kỹ năng trong thực thi công vụ;

Triển khai đào tạo, bồi dưỡng CCVC ngành Tài chính theo vị trí việc làm; hằng năm, có khoảng 5 - 10% CCVC ngành Tài chính tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng theo vị trí việc làm; đến năm 2025, 60 - 65% CCVC ngành Tài chính đáp ứng tiêu chuẩn theo vị trí việc làm;

Đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng công ngoại ngữ cho CCVC trong ngành, đảm bảo đáp ứng yêu cầu của công việc. Đối với CCVC tại các vị trí việc làm cần sử dụng ngoại ngữ, đảm bảo 40 - 100% công chức ở Trung ương đạt trình độ ngoại ngữ bậc 4/6 hoặc tương đương trở lên; 20% công chức ở địa phương đạt trình độ ngoại ngữ bậc 3/6 hoặc tương đương trở lên và 80% viên chức làm công tác hợp tác quốc tế đạt trình độ ngoại ngữ bậc 4/6 hoặc tương đương trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT.

Đức Minh