Viện Chiến lược và Chính sách tài chính tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022

Viện Chiến lược và Chính sách tài chính tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 07/01/2022 13:06:00 816

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Viện Chiến lược và Chính sách tài chính tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022

07/01/2022 13:06:00

Ngày 07/01/2021, Viện Chiến lược và Chính sách tài chính (CLTC), Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 dưới sự chủ trì của TS. Nguyễn Như Quỳnh - Viện trưởng. Tham dự Hội nghị gồm toàn thể cán bộ, viên chức của Viện.

C:\Users\ngoxuanthanh\Desktop\Anh tong ket 7.1\IMG_4894.JPG

TS. Nguyễn Như Quỳnh - Viện trưởng Viện CLTC

phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Tại Hội nghị, TS. Lê Thị Thùy Vân - Phó Viện trưởng Viện CLTC đã tổng kết các mảng hoạt động của Viện trong năm 2021 với một số kết quả nổi bật, mặc dù được triển khai trong bối cảnh có nhiều khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Trong năm 2021, Viện CLTC đã chủ trì xây dựng và hoàn thiện Dự thảo Chiến lược Tài chính giai đoạn 2021 - 2030 trình Bộ phê duyệt để trình Thủ tướng Chính phủ; chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan trình Bộ Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (theo Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 20/5/2021 của Chính phủ); xây dựng Báo cáo tình hình triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Bộ Tài chính tại Nghị quyết số 99/NQ-CP về ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW trong năm 2021 để trình Bộ phê duyệt gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư; xây dựng báo cáo của Bộ Tài chính về tình hình thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững và chuẩn bị tài liệu trình Bộ dự họp Hội đồng quốc gia về phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Ngoài ra, Viện CLTC đã tích cực xây dựng và báo cáo Bộ một số vấn đề nghiên cứu phục vụ tham mưu, hoạch định chính sách như: các xu thế và mô hình kinh tế mới, chính sách, chiến lược của các nước có tác động lớn đến Việt Nam; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội quốc gia 5 năm lần thứ 14 (2021 - 2025), tầm nhìn đến năm 2035 của Trung Quốc và những vấn đề đặt ra đối với Việt Nam; phát hành trái phiếu chính phủ bằng ngoại tệ tại thị trường trong nước; rủi ro trên thị trường chứng khoán Việt Nam; kinh nghiệm quốc tế về phân cấp ngân sách nhà nước và những đề xuất kiến nghị đối với Việt Nam... Đồng thời, Viện cũng tích cực tham gia vào quá trình xây dựng, hoạch định chính sách trong các lĩnh vực thu và quản lý thu ngân sách; chi và quản lý chi ngân sách, quản lý nợ công, tài sản công..., trong đó tập trung vào các lĩnh vực là thế mạnh của Viện là cung cấp các luận cứ khoa học, kinh nghiệm các nước và phân tích tác động của các chính sách đề xuất để phục vụ công tác xây dựng mới hoặc sửa đổi, bổ sung một số đề án, chính sách lớn của Bộ...

C:\Users\ngoxuanthanh\Desktop\Anh tong ket 7.1\IMG_4930.JPG

TS. Lê Thị Thùy Vân - Phó Viện trưởng Viện CLTC trình bày báo cáo tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022

Bên cạnh đó, với vai trò là thường trực Hội đồng KH&CN ngành Tài chính, Viện CLTC đã thực hiện có hiệu quả công tác hoàn thiện thể chế quản lý nhiệm vụ KH&CN ngành Tài chính như trình Bộ ban hành Quyết định số 927/QĐ-BTC ngày 06/5/2021 về việc thành lập Hội đồng KH&CN ngành Tài chính nhiệm kỳ 2021 - 2023 nhằm tư vấn, xác định những vấn đề quan trọng cần nghiên cứu làm cơ sở để xây dựng và giao nhiệm vụ KH&CN. Đồng thời, Viện CLTC cũng đã chủ động ban hành Quyết định số 18/QĐ-CLTC ngày 09/3/2021 thành lập Hội đồng KH&CN Viện; quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng KH&CN Viện CLTC để tham mưu, tư vấn xây dựng định hướng nghiên cứu KH&CN ngành Tài chính từng thời kỳ.

Trong năm 2021, Viện CLTC đã cũng đã xuất bản các ấn phẩm như: Sách “Công cụ tài chính cho tăng trưởng xanh ở Việt Nam”, “Tài chính Việt Nam 2020 - 2021: Ứng phó đại dịch - Hỗ trợ tăng trưởng”, kỷ yếu “Viện Chiến lược và Chính sách tài chính: 60 năm xây dựng và phát triển”. Bên cạnh đó, 3 ấn phẩm được xuất bản định kỳ của Viện là Tạp chí Kinh tế tài chính Việt Nam (6 số/năm), Thông tin Tài chính (24 số/năm), Thông tin Phục vụ lãnh đạo (24 số/năm)... đã được đổi mới, nâng cao chất lượng, bám sát và kịp thời tuyên truyền những vấn đề về chính sách, chế độ tài chính mới của Bộ, ngành; giúp cung cấp thông tin kịp thời cho các cơ quan, đơn vị trong và ngoài ngành Tài chính.

Công tác tổ chức cán bộ và quản lý tài chính được thực hiện có kết quả với việc tiếp tục kiện toàn bộ máy, tổ chức, thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý, đào tạo, bồi dưỡng, cải thiện điều kiện làm việc và chăm lo đời sống của công chức, viên chức và người lao động trong Viện. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được chú trọng, theo đó Viện đã cử một số lượt cán bộ, công chức, viên chức tham gia hội thảo; hội nghị trực tuyến quốc tế; các lớp bồi dưỡng, hoàn chỉnh kiến thức, chuẩn hóa chức danh nghề nghiệp.

Ngoài ra, hoạt động các tổ chức đoàn thể trong Viện cũng tiếp tục có những bước phát triển mới, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa Chi bộ, chính quyền và các tổ chức đoàn thể trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao. Chi bộ Viện hiện có 19 đảng viên. Mặt khác, chất lượng các hoạt động sinh hoạt định kỳ hằng tháng của Chi bộ luôn được đổi mới, với nhiều hình thức phong phú, đặc biệt là các buổi sinh hoạt chuyên đề. Chi bộ cũng đã tạo điều kiện cho các Đảng viên tham gia đầy đủ các buổi học tập và nói chuyện theo chuyên đề, cũng như quán triệt, học tập nghị quyết, các buổi sinh hoạt chính trị do Đảng ủy Bộ tổ chức. Các hoạt động của Công đoàn và Đoàn thanh niên cũng được đẩy mạnh với nhiều hình thức thiết thực, tham gia tích cực vào các hoạt động do Công Đoàn Bộ cũng như Đoàn Thành niên Bộ tổ chức. Trên cơ sở những kết quả đã đạt được cũng như một số tồn tại trong năm 2021, Viện CLTC đã xác định phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. Theo đó: (i) Tiếp tục nâng cao chất lượng các nhiệm vụ nghiên cứu phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Bộ; chủ trì và phối hợp với các đơn vị liên quan trong Bộ xây dựng Dự thảo chương trình hành động thực hiện Chiến lược Tài chính giai đoạn 2021 - 2030 sau khi Chính phủ phê duyệt để báo cáo Bộ; nghiên cứu và báo cáo kịp thời các vấn đề liên quan đến luận cứu khoa học, kinh nghiệm quốc tế để phục vụ việc xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách tài chính. (ii) Tiếp tục đẩy mạnh hiệu quả công tác quản lý, nghiên cứu KH&CN ngành và cơ sở. (iii) Đổi mới công tác thông tin xuất bản các ấn phẩm của Viện, tập trung nâng cao chất lượng bài viết, kịp thời thông tin các vấn đề mới, liên quan đến việc thực hiện các nhiệm vụ của ngành Tài chính; quản lý, vận hành và thay đổi giao diện trang thông tin điện tử của Viện. (iv) Đẩy mạnh các hoạt động đoàn thể trong cơ quan để tạo không khí vui tươi, đoàn kết.

C:\Users\ngoxuanthanh\Desktop\Anh tong ket 7.1\IMG_4867.JPG

Toàn cảnh Hội nghị

Hội nghị đã nghe rất nhiều ý kiến của các viên chức trong Viện, thay mặt Viện CLTC, Viện trưởng Nguyễn Như Quỳnh tiếp thu những ý kiến và chỉ rõ phương hướng phát triển của Viện CLTC trong thời gian tới, cũng như cách thức giải quyết cụ thể đối với những khó khăn, vướng mắc hiện nay. Khối lượng công việc được giao sẽ tăng nhiều hơn so với những năm trước đó nhưng Viện CLTC quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm 2022 cả về tiến độ và chất lượng.

Với tinh thần đoàn kết, bản lĩnh, trí tuệ, sáng tạo, đồng lòng vượt qua khó khăn, thách thức, Lãnh đạo và toàn thể viên chức Viện CLTC quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong năm 2022, tạo đà vững chắc cho những năm tiếp theo.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

C:\Users\ngoxuanthanh\Desktop\Anh tong ket 7.1\IMG_4941.JPG

TS. Nguyễn Như Quỳnh - Viện trưởng Viện CLTC trao Huân chương

Lao động hạng Ba cho bà Đào Mai Phương - Giám đốc Trung tâm

Thông tin và Dịch vụ tài chính

C:\Users\ngoxuanthanh\Desktop\IMG_4946.JPG

TS. Nguyễn Như Quỳnh - Viện trưởng Viện CLTC trao Bằng khen của

Thủ tướng Chính phủ cho bà Nguyễn Bích Ngọc - Chuyên viên, Ban Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế

Trung tâm TT&DVTC

 

 

 

 

Bình chọn

Điểm bình chọn
0 / 5
Tổng 0 lượt bình chọn
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%