Bộ Tài chính đề xuất giảm khoảng 3.500 tỷ đồng tiền thuê đất, mặt nước năm 2022

Bộ Tài chính đề xuất giảm khoảng 3.500 tỷ đồng tiền thuê đất, mặt nước năm 2022 15/04/2022 14:06:00 1704

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Bộ Tài chính đề xuất giảm khoảng 3.500 tỷ đồng tiền thuê đất, mặt nước năm 2022

15/04/2022 14:06:00

(Tapchitaichinh.vn) Bộ Tài chính đã xây dựng và gửi Bộ Tư pháp thẩm định dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm tiền thuê đất của năm 2022 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Theo phương án đề xuất của Bộ Tài chính, dự kiến số tiền thuê đất, thuê mặt nước giảm khoảng 3.500 tỷ đồng.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn trong xây dựng, ban hành Quyết định

Góp phần đưa nền kinh tế sớm vượt qua khó khăn, không lỡ nhịp với tiến trình phục hồi kinh tế toàn cầu, đồng thời tạo nền tảng và điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội cho giai đoạn 2021 - 2025 và những năm tiếp theo, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình.

Nghị quyết số 11/NQ-CP có quy định, giảm 30% tiền thuê đất, mặt nước của năm 2022 đối với tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo Quyết định hoặc hợp đồng hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyển dưới hình thức thuê đất trả tiền hằng năm phải ngừng sản xuất kinh doanh do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

Thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Luật sửa đổi, bổ sung năm 2020, Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ, Bộ Tài chính đã xây dựng dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm tiền thuê đất của năm 2022 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Nội dung chủ yếu của Quyết định về đối tượng và mức giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 đã được Chính phủ quy định cụ thể tại Nghị quyết số 11/NQ-CP (giảm 30%), các nội dung còn lại của Quyết định về hồ sơ và trình tự thủ tục thực hiện. Do vậy, Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn trong xây dựng, ban hành Quyết định và có hiệu lực kể từ ngày Thủ tướng Chính phủ ký ban hành.

Dự kiến giảm khoảng 3.500 tỷ đồng tiền thuê đất, mặt nước

Tại dự thảo Quyết định, Bộ Tài chính đề xuất đối tượng áp dụng kế thừa theo đối tượng được miễn tiền thuê đất của năm 2021 và có bổ sung thêm đối tượng thuê mặt nước và quy định tại Nghị quyết số 11/NQ-CP là trường hợp thuê đất trực tiếp với Nhà nước thể hiện bằng Quyết định hoặc Hợp đồng hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức thuê đất, thuê mặt nước trả tiền thuê hàng năm.

Tại Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ có quy định điều kiện được giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước năm 2022 là người thuê đất, thuê mặt nước phải ngừng sản xuất, kinh doanh do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Tuy nhiên, với chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về chống dịch trong tình hình hiện nay thì không thực hiện biện pháp giãn cách, cách ly trên phạm vi toàn xã hộ. Do đó, Bộ Tài chính đề xuất không quy định điều kiện này như đã thực hiện trong năm 2021. Theo đó, đối tượng áp dụng là tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất, thuê mặt nước trực tiếp theo Quyết định hoặc Hợp đồng hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức trả tiền thuê đất, thuê mặt nước hằng năm do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Quy định này áp dụng cho trường hợp người thuê đất, thuê mặt nước không thuộc đối tượng được miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước và trường hợp người thuê đất, thuê mặt nước đang được giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật khác có liên quan. 

Để đơn giản thủ tục hành chính và thuận lợi trong tổ chức thực hiện, hạn chế tình trạng xin cho khi phải xin xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, Bộ Tài chính đề xuất thành phần hồ sơ gồm 02 loại văn bản: (i) Giấy đề nghị giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước năm 2022 của người thuê đất, thuê mặt nước theo mẫu; (ii) bản sao Quyết định cho thuê đất, thuê mặt nước hoặc Hợp đồng thuê đất, thuê mặt nước hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyển sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Theo quy định hiện nay, người nộp thuế theo cơ chế tự khai, tự nộp. Do đó, Bộ Tài chính đề xuất quy định, người thuê đất khi đề nghị giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực, chính xác của thông tin và đề nghị giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của mình.

Bộ Tài chính cho biết, trong năm 2021 việc thực hiện giảm tiền thuê đất theo Quyết định số 27/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ khoảng 3.433 tỷ đồng. Dựa trên kết quả đó, Bộ tài chính đã đề xuất số tiền số tiền thuê đất, thuê mặt nước dự kiến giảm khoảng 3.500 tỷ đồng. Chính sách này sẽ góp phần giảm bớt khó khăn cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, góp phần duy trì và phục hồi sản xuất kinh doanh.

Trần Huyền

 

Bình chọn

Điểm bình chọn
0 / 5
Tổng 0 lượt bình chọn
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%