Thí điểm sử dụng kinh phí chi thường xuyên cải tạo công trình hiện có

Thí điểm sử dụng kinh phí chi thường xuyên cải tạo công trình hiện có 09/05/2023 16:30:00 696

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Thí điểm sử dụng kinh phí chi thường xuyên cải tạo công trình hiện có

09/05/2023 16:30:00

(Haiquanonline.com.vn) Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 6/5/2023 vừa được Chính phủ ban hành thống nhất báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm việc sử dụng kinh phí chi thường xuyên của ngân sách nhà nước (NSNN) để cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới các hạng mục trong các cơ sở, công trình đã có.

Theo Nghị quyết số 71/NQ-CP, Bộ Tài chính tiếp thu các ý kiến thành viên Chính phủ để hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị quyết theo quy định; chịu trách nhiệm toàn diện trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan liên quan về các nội dung, số liệu báo cáo, đề xuất, bảo đảm đúng quy định.

Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Tài chính thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội theo đúng quy định, bảo đảm chất lượng và tiến độ theo yêu cầu; chịu trách nhiệm báo cáo, giải trình với Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội theo đúng quy định.

Mục tiêu xây dựng Nghị quyết là để tạo cơ sở pháp lý cho các dự án với quy mô giá trị không lớn thực hiện việc cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới các hạng mục trong các cơ sở, công trình đã có trong thời gian các cơ quan tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đầu tư công.

Đồng thời, đảm bảo tính hiệu quả, tiết kiệm trong quản lý, sử dụng các nguồn ngân sách và tài sản công; đáp ứng yêu cầu chủ động của cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện các dự án với quy mô giá trị không lớn để cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới các hạng mục trong các cơ sở, công trình đã có.

Quy trình lập, phân bổ dự toán, quản lý, thanh toán, quyết toán dự án có những đặc thù khác với các dự án đầu tư công, nhưng vẫn bảo đảm chặt chẽ, khả thi, thống nhất; đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ với các quy định của pháp luật liên quan, bao gồm: Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng.

Dự thảo Nghị quyết quy định 2 chính sách, cụ thể:

Chính sách 1: cho phép thí điểm sử dụng nguồn kinh phí chi thường xuyên ngân sách nhà nước thực hiện các dự án có tổng mức kinh phí dưới 15 tỷ đồng để cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới các hạng mục trong các cơ sở, công trình đã có. Riêng việc xây dựng, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất, công trình trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh và các cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài tiếp tục thực hiện theo các quy định hiện hành về quản lý, sử dụng ngân sách đối với lĩnh vực quốc phòng, an ninh, đối ngoại.

Chính sách 2: giao Chính phủ ban hành quy định về lập, phân bổ dự toán, quản lý dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn kinh phí chi thường xuyên ngân sách nhà nước; Bộ Tài chính ban hành quy định về thanh toán, quyết toán dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn kinh phí chi thường xuyên ngân sách nhà nước.

Về thời gian hiệu lực, Nghị quyết được thực hiện kể từ ngày có hiệu lực thi hành và được trực hiện trong 5 năm - dự kiến từ 1/6/2023 đến 1/6/2028.

Theo Bộ Tài chính, nội dung quy định tại Nghị quyết là các nội dung mới, chưa được quy định tại Luật Ngân sách nhà nước, khác với quy định tại Luật Đầu tư công. Vì vậy trường hợp trong thời gian thực hiện Nghị quyết, Quốc hội quyết định sửa đổi Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đầu tư công trong đó có chính sách liên quan đến nội dung quy định tại Nghị quyết thì áp dụng quy định của Luật sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế

Chính phủ, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này; sơ kết 3 năm việc thực hiện Nghị quyết, báo cáo Quốc hội tại kỳ họp cuối năm 2026; tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết, báo cáo Quốc hội tại kỳ họp cuối năm 2028.

Theo Bộ Tài chính, qua phản ảnh của cử tri, đại biểu Quốc hội và các địa phương, thực tế hàng năm phát sinh nhiều trường hợp các tài sản công có nhu cầu cấp bách, cấp thiết phải cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới các hạng mục để phát huy hiệu quả sử dụng, khắc phục tình trạng xuống cấp nhưng chưa được bố trí vốn trong kế hoạch đầu tư công trung hạn, trong khi quy mô yêu cầu về vốn nhỏ cần làm ngay, có thể sử dụng, cân đối nguồn trong dự toán chi thường xuyên để thực hiện.

Sau khi có ý kiến tham gia của các bộ, ngành, địa phương, Bộ Tài chính đã có các Tờ trình trình Chính phủ đề xuất bổ sung quy định về việc sử dụng kinh phí chi thường xuyên ngân sách nhà nước để thực hiện cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới các hạng mục trong các cơ sở, công trình đã có.

Hoài Anh

 

Bình chọn

Điểm bình chọn
0 / 5
Tổng 0 lượt bình chọn
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%