5 chức danh thực hiện nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước

5 chức danh thực hiện nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước 15/05/2023 08:27:00 525

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

5 chức danh thực hiện nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước

15/05/2023 08:27:00

(Chinhphu.vn) Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã ban hành Thông tư số 02/2023/TT-BKHCN hướng dẫn một số nội dung chuyên môn phục vụ công tác xây dựng dự toán thực hiện nhiệm vụ KH&CN có sử dụng ngân sách nhà nước.

Việc lập dự toán chi tiết thù lao cho các chức danh thực hiện nhiệm vụ KH&CN phải gắn với các nội dung nghiên cứu và các công việc cụ thể

Theo Thông tư quy định, chức danh thực hiện nhiệm vụ là người trực tiếp thực hiện các nội dung nghiên cứu trong nhiệm vụ KH&CN bao gồm: Chủ nhiệm nhiệm vụ; thư ký khoa học; thành viên chính; thành viên; kỹ thuật viên, nhân viên hỗ trợ.

1- Chủ nhiệm nhiệm vụ: 

Chủ nhiệm nhiệm vụ là người chịu trách nhiệm trước cơ quan quản lý nhiệm vụ trong việc xây dựng thuyết minh nhiệm vụ và quản lý chung, phân công, điều phối việc thực hiện toàn bộ nội dung nghiên cứu trong nhiệm vụ.

Đồng thời, đánh giá kết quả thực hiện các nội dung nghiên cứu của nhiệm vụ và xây dựng báo cáo theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhiệm vụ, báo cáo tổng hợp, báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ.

Chủ nhiệm nhiệm vụ phải đáp ứng các điều kiện đăng ký làm chủ nhiệm nhiệm vụ có sử dụng ngân sách nhà nước theo quy định hiện hành.

Mỗi nhiệm vụ chỉ có một chủ nhiệm nhiệm vụ. Hệ số lao động khoa học (HCD) của Chủ nhiệm nhiệm vụ là 1,0 HCD.

2- Thư ký khoa học: 

Thư ký khoa học là người hỗ trợ chủ nhiệm nhiệm vụ quản lý, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bao gồm việc: Hỗ trợ theo dõi đôn đốc tiến độ triển khai nhiệm vụ; hỗ trợ xây dựng các báo cáo theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhiệm vụ, báo cáo tổng hợp, báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ; hỗ trợ công tác thanh quyết toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ và các công việc hỗ trợ khác theo phân công của chủ nhiệm nhiệm vụ.

Mỗi nhiệm vụ chỉ có 1 thư ký khoa học. Thư ký khoa học có hệ số lao động khoa học là 0,3 HCD.

3- Thành viên chính:

Thành viên chính là cá nhân được chủ nhiệm nhiệm vụ phân công chịu trách nhiệm thực hiện đối với từng nội dung nghiên cứu của nhiệm vụ.

Trong một nhiệm vụ có nhiều nội dung nghiên cứu. Mỗi nội dung được chủ trì thực hiện bởi tối đa một thành viên chính. Hệ số lao động khoa học của Thành viên chính là 0,8 HCD.

4- Thành viên: 

Thành viên thực hiện nhiệm vụ là cá nhân được chủ nhiệm nhiệm vụ phân công tham gia thực hiện các công việc cụ thể trong nội dung nghiên cứu của nhiệm vụ. Hệ số lao động khoa học của Thành viên là 0,4 HCD.

5- Kỹ thuật viên, nhân viên hỗ trợ:

Kỹ thuật viên, nhân viên hỗ trợ là người được chủ nhiệm nhiệm vụ bố trí thực hiện các thao tác kỹ thuật hoặc hoạt động hỗ trợ nghiên cứu để phục vụ thực hiện các công việc cụ thể trong nội dung nghiên cứu theo thuyết minh nhiệm vụ. 

Hệ số lao động khoa học của Kỹ thuật viên, nhân viên hỗ trợ là 0,2 HCD.

Việc lập dự toán chi tiết thù lao cho các chức danh phải gắn với các nội dung nghiên cứu và các công việc cụ thể trong thuyết minh nhiệm vụ theo quy định hiện hành.

Dự toán chi thù lao tham gia nhiệm vụ được lập theo nội dung, công việc nghiên cứu và theo chức danh (đối với chủ nhiệm nhiệm vụ; thư ký khoa học) hoặc nhóm chức danh (đối với thành viên chính; thành viên; kỹ thuật viên, nhân viên hỗ trợ).

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23/6/2023.

M.Hiển

 

Bình chọn

Điểm bình chọn
0 / 5
Tổng 0 lượt bình chọn
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%