Bộ Tài chính lên kế hoạch theo dõi thực thi pháp luật về lĩnh vực trọng tâm, liên ngành

Bộ Tài chính lên kế hoạch theo dõi thực thi pháp luật về lĩnh vực trọng tâm, liên ngành 18/05/2023 08:13:00 260

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Bộ Tài chính lên kế hoạch theo dõi thực thi pháp luật về lĩnh vực trọng tâm, liên ngành

18/05/2023 08:13:00

(TBTCO) - Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 951/QĐ-BTC về Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật về lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2023 của Bộ Tài chính.

Mục đích của kế hoạch nhằm tổ chức triển khai đồng bộ, toàn diện các quy định tại Nghị định số 59/2012/NĐ-CP của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật và Nghị định số 32/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP về theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

Đồng thời, kế hoạch nhằm xem xét, đánh giá khách quan thực trạng thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành (theo dõi tình hình thi hành pháp luật về quản lý, điều hành giá các mặt hàng, dịch vụ thiết yếu và lao động, việc làm) để kịp thời phát hiện những tồn tại, vướng mắc, bất cập và đề xuất, kiến nghị các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật.

Bộ Tài chính lên kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật về quản lý, điều hành giá các mặt hàng, dịch vụ thiết yếu

Theo kế hoạch được ban hành, lĩnh vực, phạm vi, đối tượng theo dõi đó là: tình hình thi hành pháp luật về quản lý, điều hành giá các mặt hàng, dịch vụ thiết yếu; theo dõi tình hình thi hành pháp luật về lao động, việc làm.

Các hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật cụ thể như sau: xây dựng danh mục các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính ban hành/trình cấp có thẩm quyền ban hành trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành cần theo dõi và hướng dẫn, đôn đốc thực hiện. Cụ thể, xây dựng danh mục các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, điều hành giá các mặt hàng, dịch vụ thiết yếu. Sản phẩm đầu ra là: danh mục các văn bản quy phạm pháp luật về thi hành pháp luật về quản lý, điều hành giá các mặt hàng, dịch vụ thiết yếu.

Ngoài ra, thực hiện: xây dựng danh mục các văn bản quy phạm pháp luật về lao động, việc làm; tổng hợp, lập danh mục văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, điều hành giá các mặt hàng, dịch vụ thiết yếu và lao động, việc làm…

Vụ Pháp chế, Bộ Tài chính là đơn vị chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ triển khai các nội dung theo phân công tại Kế hoạch này./.

 

Bình chọn

Điểm bình chọn
0 / 5
Tổng 0 lượt bình chọn
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%