Đảm bảo quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành năm 2022 đúng quy định

Đảm bảo quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành năm 2022 đúng quy định 07/06/2023 16:17:00 488

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Đảm bảo quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành năm 2022 đúng quy định

07/06/2023 16:17:00

(Tapchitaichinh.vn) Để đảm bảo quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành năm 2022, Bộ Tài chính đề nghị các bộ, ngành, địa phương chỉ đạo chủ đầu tư, ban quản lý dự án và các đơn vị liên quan đẩy nhanh việc lập, thẩm tra, phê duyệt quyết toán theo đúng quy định.

Tính đến hết năm 2022, cả nước có 70.043 dự án đã hoàn thành cần thực hiện thủ tục quyết toán vốn đầu tư công.

Vốn đầu tư công phải bố trí còn khá lớn

Trên cơ sở tổng hợp số liệu báo cáo của 113 đơn vị, Bộ Tài chính đã thông báo công khai tình hình quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành năm 2022 của các bộ, cơ quan trung ương, tập đoàn, tổng công ty nhà nước, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo Bộ Tài chính, tính đến hết năm 2022, cả nước có 70.043 dự án (thấp hơn năm 2021 là 14.977 dự án) đã hoàn thành cần thực hiện thủ tục quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành theo quy định với giá trị tổng mức đầu tư được duyệt là 975.862 tỷ đồng.

Cụ thể, dự án hoàn thành các năm trước là 39.723 dự án, dự án hoàn thành trong năm 2022 là 30.320 dự án; trong đó có 57.303 dự án trong thời gian quyết toán theo quy định và 12.740 dự án vi phạm quy định thời gian quyết toán.

Thông qua công tác thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành, cơ quan thẩm tra quyết toán ở bộ, cơ quan trung ương, địa phương đã loại ra khỏi giá trị chủ đầu tư đề nghị quyết toán là 5.361 tỷ đồng, chiếm 1,7%, tổng giá trị chủ đầu tư đề nghị quyết toán, thấp hơn năm 2021.

Trong năm 2022, có 45.168 dự án đã được phê duyệt quyết toán, chiếm 64,5% dự án hoàn thành, thấp hơn 0,5% so với năm 2021. Trong đó, 40.369 dự án trong thời gian quyết toán theo quy định, chiếm 89% số dự án hoàn thành đã phê duyệt, bằng với năm 2021 và 4.799 dự án vi phạm quy định thời gian quyết toán, chiếm 11% số dự án hoàn thành đã phê duyệt. Như vậy, giá trị đề nghị quyết toán cũng như giá trị quyết toán được phê duyệt chiếm khoảng 81% đến 80% giá trị tổng mức đầu tư được duyệt.

Qua tổng hợp số liệu của 113 đơn vị, tổng số vốn đầu tư công còn lại phải bố trí đến thời điểm báo cáo so với giá trị quyết toán được duyệt hoặc giá trị quyết toán chủ đầu tư đề nghị hoặc giá trị khối lượng hoàn thành được nghiệm thu là 27.233 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách trung ương là 1.973 tỷ đồng, giảm nhiều so với năm 2021.

Theo nhận xét của Bộ Tài chính, tỷ lệ vốn giải ngân của các dự án hoàn thành năm 2022 đã cao hơn năm 2021, việc bố trí vốn đã tập trung hơn cho các dự án hoàn thành, riêng các địa phương lại có tỷ lệ vốn giải ngân thấp hơn năm 2021.

Tuy nhiên, số vốn đầu tư công còn lại phải bố trí đến thời điểm báo cáo vẫn còn khá lớn. Việc một số bộ, cơ quan trung ương, địa phương chưa ưu tiên bố trí đủ vốn đầu tư công cho dự án có sử dụng vốn đầu tư công đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng, đặc biệt là các dự án đã được phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành là chưa phù hợp với quy định.

Đẩy nhanh việc lập, thẩm tra, phê duyệt quyết toán

Để đảm bảo công tác quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành được thực hiện đúng quy định, Bộ Tài chính đề nghị các bộ, cơ quan trung ương, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tập đoàn, tổng công ty chỉ đạo chủ đầu tư, ban quản lý dự án và các đơn vị liên quan đẩy nhanh việc lập, thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành theo đúng quy định. Đồng thời, kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc vi phạm thời gian quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành bao gồm: chậm lập hồ sơ quyết toán; chậm thẩm tra, phê duyệt.

Các bộ, ngành, địa phương cần chỉ đạo chủ đầu tư và các đơn vị liên quan rà soát số vốn đầu tư công còn lại phải bố trí của các dự án đã hoàn thành so với giá trị quyết toán được duyệt hoặc giá trị đề nghị quyết toán hoặc giá trị khối lượng hoàn thành được nghiệm thu là 27.233 tỷ đồng, trong đó ngân sách trung ương là 1.973 tỷ đồng. Trên cơ sở đó, bố trí theo đúng quy định.

Cùng với đó, thường xuyên kiểm tra, giám sát các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, các nhà thầu trong việc chấp hành quy định về nghiệm thu, lập hồ sơ thanh toán khối lượng hoàn thành, lập hồ sơ quyết toán hợp đồng và quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước. Công khai danh sách các dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án vi phạm thời gian lập báo cáo quyết toán. Có biện pháp ngăn ngừa, xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân vi phạm theo quy định...

Bộ Tài chính đề nghị các đơn vị thẩm tra, phê duyệt quyết toán, lập báo cáo tổng hợp quyết toán, đôn đốc, hướng dẫn chủ đầu tư, ban quản lý dự án lập báo cáo quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành đúng thời gian quy định. Kịp thời báo cáo người có thẩm quyền khi phát hiện chủ đầu tư, ban quản lý dự án vi phạm thời gian lập báo cáo quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành.

Bên cạnh đó, chủ động rà soát tình hình thực hiện công tác thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án vốn đầu tư công hoàn thành thuộc phạm vi quản lý (đặc biệt là các dự án chậm thẩm tra, phê duyệt quyết toán). Trong đó, làm rõ trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân trong việc chậm thẩm tra, phê duyệt quyết toán để báo cáo Thủ trưởng các bộ, cơ quan trung ương, tập đoàn, tổng công ty, UBND các cấp có biện pháp xử lý dứt điểm.

Đối với các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, nhà thầu, Bộ Tài chính đề nghị khẩn trương thực hiện rà soát các dự án đầu tư đã hoàn thành bàn giao, đưa vào sử dụng đến nay chưa thực hiện quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành.

Các nhà thầu cần chủ động phối hợp với các chủ đầu tư, ban quản lý dự án thực hiện lập hồ sơ quyết toán hợp đồng và cung cấp hồ sơ theo quy định để phục vụ quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành.

Trần Huyền

Bình chọn

Điểm bình chọn
0 / 5
Tổng 0 lượt bình chọn
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%