Trình Quốc hội nghị quyết về thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung

Trình Quốc hội nghị quyết về thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung 06/09/2023 09:07:00 331

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Trình Quốc hội nghị quyết về thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung

06/09/2023 09:07:00

(Thoibaotaichinhvietnam.vn) Bộ Tài chính đang khẩn trương hoàn thiện đề nghị xây dựng nghị quyết của Quốc hội về việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu, để báo cáo cấp có thẩm quyền bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023. Dự kiến, nghị quyết sẽ được trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 6, theo quy trình một kỳ họp.

Bổ sung thuế thu nhập doanh nhằm tạo công bằng và phù hợp với thông lệ quốc tế. Ảnh: TL

Ngày 6/9/2023., Hội nghị toàn quốc lần thứ nhất triển khai luật, nghị quyết của Quốc hội khóa XV được tổ chức nhằm quán triệt và triển khai các luật, nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ 5, đồng thời đánh giá việc thực hiện các luật, nghị quyết được Quốc hội ban hành từ đầu nhiệm kỳ đến hết Kỳ họp thứ 4.

Tại hội nghị này, Bộ Tài chính đã có tham luận về tình hình, kết quả thực hiện Kế hoạch số 81/KH-UBTVQH15 và triển khai Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh các tháng cuối năm 2023 và năm 2024 thuộc lĩnh vực Bộ Tài chính.

Khẩn trương sửa đổi nhiều luật về thuế

Theo đó, căn cứ Kế hoạch số 81/KH-UBTVQH15 và Quyết định số 2114/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, ngày 18/2/2022, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 173/QĐ-BTC ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 19-KL/TW của Bộ Chính trị và Đề án định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, trong đó đã xác định nhiệm vụ trọng tâm là tập trung nghiên cứu, rà soát để kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoặc nghiên cứu, đề xuất xây dựng mới 13 luật để báo cáo Chính phủ, báo cáo UBTVQH kết quả nghiên cứu, rà soát.

Trong đó, đối với Luật Giá, tại Kỳ họp thứ 5 (ngày 19/6/2023), Quốc hội khóa XV đã biểu quyết thông qua dự án Luật Giá (sửa đổi) với tỷ lệ 459/476 đại biểu Quốc hội tán thành (đạt 92,91%).

Đối với Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp, Bộ Tài chính đã tổng kết quá trình thi hành Luật, nghiên cứu, rà soát và báo cáo Chính phủ. Thực hiện ý kiến của UBTVQH, ngày 31/7/2023, Bộ Tài chính đã có công văn báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc hoàn thiện hồ sơ dự án Luật, trên cơ sở đó báo cáo Quốc hội, UBTVQH đăng ký bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024.

Về 3 luật thuế là Luật Thuế giá trị gia tăng (GTGT), Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB), Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), ngày 31/3/2022, Bộ Tài chính đã báo cáo Chính phủ về kết quả nghiên cứu, rà soát Luật thuế GTGT, TTĐB, TNDN. Căn cứ kết luận của Chủ tịch Quốc hội tại Thông báo số 1486/TB-TTKQH ngày 27/9/2022, Bộ Tài chính đã triển khai xây dựng các dự án Luật Thuế TTĐB (sửa đổi), Luật Thuế TNDN (sửa đổi), Luật Thuế GTGT (sửa đổi).

Theo đó, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ về đề nghị xây dựng Luật Thuế TTĐB (sửa đổi) và đề nghị xây dựng Luật Thuế GTGT (sửa đổi). Ngày 28/7/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 115/NQ-CP thông qua đề nghị xây dựng 2 luật. Hiện nay, Bộ Tài chính đang khẩn trương hoàn thiện đề nghị xây dựng 2 luật để gửi Bộ Tư pháp báo cáo Quốc hội, UBTVQH đăng ký vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh.

Với dự án Luật Thuế TNDN (sửa đổi), hiện nay Bộ Tài chính đang tổng hợp, tiếp thu ý kiến tham gia của các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức có liên quan, hoàn thiện đề nghị xây dựng luật để lấy ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp và trình Chính phủ thông qua đề nghị xây dựng luật; trên cơ sở đó đăng ký bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024 của Quốc hội, UBTVQH.

Trình Quốc hội Luật Thuế bất động sản cuối năm 2024

Bên cạnh các luật trên, có 7 luật khác có thời hạn báo cáo UBTVQH kết quả rà soát trước ngày 31/12/2022. Trong đó, tại báo cáo kết quả nghiên cứu rà soát Luật Ngân sách nhà nước, Bộ Tài chính đề xuất tiếp tục nghiên cứu và sẽ báo cáo Chính phủ báo cáo UBTVQH về việc sửa đổi, bổ sung Luật Ngân sách nhà nước sau khi có kết luận của Bộ Chính trị về Đề án đổi mới cơ chế phân cấp quản lý, phân bổ ngân sách nhà nước để bảo đảm vai trò chủ đạo của ngân sách trung ương và chủ động của ngân sách địa phương, các cơ quan, đơn vị có liên quan, trên cơ sở đó sẽ có đề xuất cụ thể về việc đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh vào thời điểm thích hợp, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Đối với Luật Quản lý thuế, Bộ Tài chính đã hoàn thiện kết quả nghiên cứu, rà soát và báo cáo Chính phủ về kết quả nghiên cứu, rà soát Luật Quản lý thuế. Theo đó, để đảm bảo tính khả thi, chất lượng, rà soát kỹ càng và đề xuất sửa đổi đồng bộ, bám sát các mục tiêu, định hướng được xác định trong Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030, Bộ Tài chính chưa kiến nghị sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế. Tuy nhiên, Bộ Tài chính cho biết sẽ tiếp tục nghiên cứu kỹ sự cần thiết, rà soát phạm vi sửa đổi Luật Quản lý thuế về các vấn đề vướng mắc trong quản lý thuế để báo cáo Chính phủ về việc xem xét, đăng ký dự án Luật Quản lý thuế (sửa đổi) vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội vào thời điểm thích hợp theo quy trình của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Với các luật còn lại, trên cơ sở báo cáo của Bộ Tài chính, Chính phủ đã có báo cáo UBTVQH đề xuất xây dựng dự án các luật thuế với tiến độ dự kiến từ năm 2024 đến 2027. Cụ thể, Luật Thuế TNCN (sửa đổi) dự kiến trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp tháng 10/2025 và thông qua tại kỳ họp tháng 5/2026. Luật Thuế bảo vệ môi trường (sửa đổi): dự kiến trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 11 (tháng 5/2026). Luật Thuế bất động sản thay thế Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và Luật Thuế sử dụng đất nông nghiệp dự kiến trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 8 (tháng 10/2024), thông qua tại Kỳ họp thứ 9 (tháng 5/2025) Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (sửa đổi) dự kiến trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua tại kỳ họp tháng 5/2027 theo quy trình một kỳ họp. Luật Thuế tài nguyên (sửa đổi) dự kiến trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua tại kỳ họp tháng 5/2027 theo quy trình một kỳ họp.

Hoàng Yến

Bình chọn

Điểm bình chọn
0 / 5
Tổng 0 lượt bình chọn
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%