Hoàn thiện dự thảo quy định cơ chế quản lý tài chính bảo hiểm xã hội

Hoàn thiện dự thảo quy định cơ chế quản lý tài chính bảo hiểm xã hội 22/11/2023 09:12:00 253

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Hoàn thiện dự thảo quy định cơ chế quản lý tài chính bảo hiểm xã hội

22/11/2023 09:12:00

(Thoibaotaichinhvietnam.vn) Bộ Tài chính vừa hoàn thiện dự thảo nghị định quy định cơ chế quản lý tài chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế và chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế.

Ảnh minh họa.

Nghị định quy định rõ về nguồn tài chính, gồm: Quỹ bảo hiểm xã hội, bao gồm cả khoản kinh phí ngân sách nhà nước cấp hằng năm để chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội cho người thụ hưởng thuộc đối tượng do ngân sách nhà nước đảm bảo; quỹ bảo hiểm thất nghiệp; quỹ bảo hiểm y tế; các nguồn tài chính hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

Về lập dự toán, phân bổ và giao dự toán thu, chi, quy trình và trình tự thời gian lập dự toán như sau: Bộ Quốc phòng, Bộ Công an lập dự toán thu, chi chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, dự toán chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế thuộc phạm vi quản lý.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội lập dự toán chi chế độ bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp, dự toán chi phí quản lý bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp gửi Bảo hiểm xã hội Việt Nam trước ngày 30/6 hằng năm.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam xây dựng dự toán thu, chi chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, dự toán chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế thuộc phạm vi quản lý và tổng hợp dự toán thu, chi của các cơ quan, đơn vị liên quan, trình Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội thông qua, gửi Bộ Tài chính trước ngày 20/7 hằng năm.

Đối với dự toán chi lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội cho người thụ hưởng thuộc đối tượng do ngân sách nhà nước đảm bảo, Bộ Tài chính tổng hợp vào dự toán chi ngân sách nhà nước, trình cấp thẩm quyền quyết định theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ quyết định giao dự toán thu, chi cho Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 31/12/ hằng năm. Trong đó, dự toán chi phí quản lý giao chi tiết thành hai phần: kinh phi thường xuyên giao tự chủ, kinh phí thường xuyên không giao tự chủ.

Dự thảo nghị định đang được xin ý kiến rộng rãi trước khi trình Chính phủ ký ban hành./.

Minh Anh

Bình chọn

Điểm bình chọn
0 / 5
Tổng 0 lượt bình chọn
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%