Phấn đấu hoàn thành dự toán thu ngân sách năm 2024 ở mức cao nhất

Phấn đấu hoàn thành dự toán thu ngân sách năm 2024 ở mức cao nhất 26/02/2024 15:18:00 235

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Phấn đấu hoàn thành dự toán thu ngân sách năm 2024 ở mức cao nhất

26/02/2024 15:18:00

Đó là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu được nêu tại Nghị quyết số 27-NQ/BCSĐ của Ban Cán sự đảng Bộ Tài chính về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2024.

Ban Cán sự đảng Bộ Tài chính chỉ đạo các đơn vị phấn đấu hoàn thành dự toán thu ngân sách được giao ở mức cao nhất. Ảnh: internet

Theo đó, Ban Cán sự đảng Bộ Tài chính chỉ đạo các đơn vị tiếp tục hoàn thiện thể chế trong lĩnh vực tài chính - ngân sách, chính sách pháp luật về thu ngân sách nhà nước, tăng cường quản lý thu, phấn đấu hoàn thành dự toán thu được giao ở mức cao nhất đảm bảo nguồn lực thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Trong đó, xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật trong lĩnh vực tài chính, đảm bảo chất lượng, đồng bộ, thống nhất, khả thi và giảm thiểu số lượng văn bản ban hành; giải phóng nguồn lực, tạo thuận lợi cho phục hồi và thúc đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững; đẩy mạnh phát triển các thị trường tài chính, chứng khoán, bảo hiểm. 

Các đơn vị nghiên cứu hoàn thiện hệ thống thu ngân sách theo tinh thần Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, các Nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030, nhằm tiếp tục tạo thuận lợi cho người nộp thuế, mở rộng cơ sở thuế, đảm bảo tính đồng bộ của pháp luật và phù hợp với thông lệ quốc tế, ổn định nguồn thu ngân sách nhà nước, phù hợp với bối cảnh kinh tế - xã hội của Đất nước.

Đồng thời, nghiên cứu, xây dựng trình Quốc hội các dự án sửa đổi, bổ sung các luật về thuế, để tăng cường quản lý thu, cơ cấu lại nguồn thu bảo đảm tính bền vững; nâng cao hiệu quả công tác quản lý thu, mở rộng cơ sở thu. Rà soát lại các chính sách ưu đãi về thuế, đảm bảo tính công bằng, minh bạch, khuyến khích cạnh tranh phát triển; Hạn chế tối đa việc lồng ghép chính sách xã hội trong pháp luật về thuế; Có giải pháp củng cố, tăng cường vai trò chủ đạo của ngân sách trung ương. 

Ban Cán sự đảng Bộ Tài chính chỉ đạo điều chỉnh pháp luật về thuế phù hợp trong bối cảnh toàn cầu, đảm bảo hài hòa lợi ích quốc gia và nhà đầu tư, tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước; tích cực phối hợp với các cơ quan liên quan trọng xây dựng và triển khai các chính sách hỗ trợ, thu hút đầu tư ngoài thuế nhằm giữ chân các nhà đầu tư lớn, duy trì sức cạnh tranh và tính hấp dẫn của môi trường đầu tư. 

Cùng với đó, hoàn thiện hành lang pháp lý, quyết liệt trong công tác quản lý thuế, chống thất thu thuế, chống chuyển giá, thu hồi nợ thuế đúng, đủ, theo kịp yêu cầu phát sinh từ thực tiễn trong nền kinh tế số, giao dịch xuyên biên giới... thúc đẩy sự tuân thủ tự nguyện trên cơ sở phân loại mức độ rủi ro của người nộp thuế.

Đồng thời, tăng cường sự phối hợp các bộ, ngành và địa phương trong tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về thuế, kết nối, khai thác, đối chiếu chéo thông tin chống chuyển giá, trốn thuế, quản lý hiệu quả các nguồn thu phát sinh từ nền kinh tế số, kinh tế chia sẻ, sản xuất thông minh, giao dịch xuyên biên giới; tập trung quản lý đối với hoạt động chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng bất động sản, hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản, thuế thu nhập của cá nhân có nhiều nguồn thu nhập. Kiểm soát chặt chẽ, hoàn thuế giá trị gia tăng theo đúng quy định, tổ chức việc thu ngân sách nhà nước hiệu quả. 

Ban Cán sự đảng Bộ Tài chính cũng chỉ đạo các đơn vị nghiên cứu, hoàn thiện các quy định pháp luật tài chính về đất đai theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 5 Khóa XIII đảm bảo hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người sử dụng đất và nhà đầu tư.

Theo PV/Tapchitaichinh.vn

Bình chọn

Điểm bình chọn
0 / 5
Tổng 0 lượt bình chọn
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%