Thành lập 2 Tổ công tác giám sát, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn trong giải ngân vốn đầu tư công các dự án thuộc Bộ Tài chính

Thành lập 2 Tổ công tác giám sát, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn trong giải ngân vốn đầu tư công các dự án thuộc Bộ Tài chính 27/02/2024 08:32:00 262

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Thành lập 2 Tổ công tác giám sát, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn trong giải ngân vốn đầu tư công các dự án thuộc Bộ Tài chính

27/02/2024 08:32:00

(TBTCO) - Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn đầu tư công được giao, Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 267/QĐ-BTC về việc thành lập 2 Tổ công tác giám sát, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công; vốn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Tại Quyết định, Bộ Tài chính nêu rõ, Tổ công tác số 1 do ông Chu Đức Lam - Cục trưởng Cục Kế hoạch Tài chính làm tổ trưởng thực hiện giám sát, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công (ĐTC) các dự án đầu tư xây dựng của các đơn vị thuộc Bộ.

Tổ công tác số 2 do ông Nguyễn Việt Hà - Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê tài chính làm tổ trưởng thực hiện giám sát, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn ĐTC các dự án công nghệ thông tin, mua sắm tài sản của các đơn vị thuộc Bộ.

Nhiệm vụ và quyền hạn của các Tổ công tác

Quyết định của Bộ Tài chính cũng nêu rõ nhiệm vụ và quyền hạn của 2 Tổ công tác.

Tổ công tác số 1 thực hiện giám sát, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công (ĐTC) các dự án đầu tư xây dựng của các đơn vị thuộc Bộ.

Tổ công tác số 2 thực hiện giám sát, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn ĐTC các dự án công nghệ thông tin, mua sắm tài sản của các đơn vị thuộc Bộ.

Cụ thể, về nhiệm vụ, 2 Tổ công tác có nhiệm vụ đôn đốc, giám sát các chủ đầu tư, các đơn vị thực hiện quy định của pháp luật về ĐTC và các quy định có liên quan.

Bộ Tài chính thành lập 2 Tổ công tác giám sát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công; vốn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Ảnh minh họa: H.T

Tổ chức rà soát, tổng hợp khó khăn, vướng mắc; phân tích nguyên nhân của những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án ĐTC; kiến nghị các giải pháp nhằm thúc đẩy giải ngân vốn ĐTC, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

Đánh giá việc triển khai các giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn ĐTC theo các văn bản chỉ đạo của Chính phủ về đẩy mạnh giải ngân vốn ĐTC.

Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến giám sát, đôn đốc tiến độ thực hiện và giải ngân vốn ĐTC được lãnh đạo Bộ giao.

Trước ngày 5 hàng tháng, 2 Tổ công tác tổng hợp báo cáo kết quả đôn đốc, giám sát và đề xuất, kiến nghị cụ thể các giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn ĐTC, báo cáo Bộ (qua Cục Kế hoạch - Tài chính) để tổng hợp, báo cáo cùng với báo cáo tình hình thực hiện và thanh toán vốn ĐTC hàng năm theo quy định tại Thông tư số 15/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Về quyền hạn của 2 Tổ công tác, yêu cầu các chủ đầu tư và các đơn vị liên quan báo cáo, cung cấp các thông tin, số liệu, tài liệu các dự án của các đơn vị thuộc Bộ; báo cáo tình hình thực hiện, cam kết giải ngân của các dự án.

Tổ trưởng Tổ công tác lựa chọn giám sát trực tiếp tại một số dự án để tìm hiểu kỹ thực trạng, xác định rõ các vướng mắc, điểm nghẽn ở cơ sở, thẩm quyền giải quyết; trên cơ sở đó trực tiếp tổng hợp các vướng mắc để báo cáo cấp có thẩm quyền, bảo đảm chất lượng, thiết thực, hiệu quả.

Đặc biệt, quyết định của Bộ Tài chính cũng lưu ý 2 tổ trưởng của 2 Tổ công tác tùy thuộc yêu cầu thực hiện nhiệm vụ có thể mời thêm lãnh đạo và chuyên viên một số cục, vụ thuộc Bộ và thuộc tổng cục có liên quan để phối hợp thực hiện.

Tổ trưởng Tổ công tác chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động của tổ

Quyết định của Bộ Tài chính cũng đưa ra nguyên tắc, chế độ làm việc, cũng như trách nhiệm của thành viên Tổ công tác.

Theo đó, tổ trưởng, tổ phó và các thành viên Tổ công tác làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Các thành viên Tổ công tác chịu trách nhiệm về nhiệm vụ được phân công. Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên do tổ trưởng phân công. Tổ công tác tự giải thể sau khi hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Tổ trưởng Tổ công tác chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Bộ về kết quả hoạt động của tổ. Chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ, điều hành hoạt động của tổ; xây dựng kế hoạch giám sát, đôn đốc; phân công nhiệm vụ cho tổ phó và các thành viên trong tổ thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Triệu tập và chủ trì các cuộc họp của Tổ công tác, chỉ đạo chuẩn bị nội dung và các vấn đề đưa ra thảo luận ở tổ, ký các văn bản của Tổ công tác. Định kỳ hoặc đột xuất báo cáo Bộ về kết quả thực hiện nhiệm vụ của tổ.

Tổ phó thường trực Tổ công tác thực hiện và chịu trách nhiệm về các nhiệm vụ do tổ trưởng phân công. Chỉ đạo, điều hành hoạt động của Tổ công tác theo phân công của tổ trưởng hoặc khi được tổ trưởng ủy quyền. Ký thay tổ trưởng các văn bản, kết luận do tổ trưởng ủy quyền.

Tổ phó Tổ công tác và các thành viên trong tổ tham mưu đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, có tính khả thi nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân của các dự án. Thực hiện nhiệm vụ theo phân công của tổ trưởng, tổ phó thường trực; tham gia đầy đủ các cuộc họp của Tổ công tác khi có thông báo mời họp./.

Vân Hà

 

Bình chọn

Điểm bình chọn
0 / 5
Tổng 0 lượt bình chọn
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%