Nghiên cứu và quản lý khoa học

Hướng dẫn quản lý kinh phí tập huấn, bồi dưỡng giáo viên, cơ sở giáo dục

16/10/2021

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 83/2021/TT-BTC ngày 4/10/2021 hướng dẫn quản lý kinh phí tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông (Thông tư số 83).

Hướng dẫn quản lý kinh phí tập huấn, bồi dưỡng giáo viên, cơ sở giáo dục

16/10/2021

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 83/2021/TT-BTC ngày 4/10/2021 hướng dẫn quản lý kinh phí tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông (Thông tư số 83).

Hướng dẫn quản lý kinh phí tập huấn, bồi dưỡng giáo viên, cơ sở giáo dục

16/10/2021

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 83/2021/TT-BTC ngày 4/10/2021 hướng dẫn quản lý kinh phí tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông (Thông tư số 83).