Quan hệ của đảng bộ, chi bộ với hội đồng quản trị, chủ tịch công ty, tổng giám đốc, người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp và các tổ chức liên quan

19/01/2022

Quan hệ của đảng bộ, chi bộ với hội đồng quản trị (hội đồng thành viên), chủ tịch công ty, tổng giám đốc (giám đốc), người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp (DN) và các tổ chức liên quan là một trong những quy định đáng chú ý tại Quy định số 47-QĐ/TW ngày 20/12/2021 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong DN do Nhà nước nắm giữ 50% vốn điều lệ trở xuống.

Chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 50% vốn điều lệ trở xuống

19/01/2022

Ban Bí thư vừa ban hành Quy định số 47-QĐ/TW ngày 20/12/2021 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong doanh nghiệp (DN) do Nhà nước nắm giữ 50% vốn điều lệ trở xuống.

Điểm sáng trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị ở Đảng bộ Kho bạc Nhà nước TP. Hồ Chí Minh

19/01/2022

Năm 2021, công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng Đảng tại Đảng bộ Kho bạc Nhà nước (KBNN) TP. Hồ Chí Minh được triển khai toàn diện với nhiều điểm nhấn quan trọng. Nổi bật là công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước.

Quan hệ của đảng bộ, chi bộ với hội đồng quản trị, chủ tịch công ty, tổng giám đốc, người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp và các tổ chức liên quan

19/01/2022

Quan hệ của đảng bộ, chi bộ với hội đồng quản trị (hội đồng thành viên), chủ tịch công ty, tổng giám đốc (giám đốc), người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp (DN) và các tổ chức liên quan là một trong những quy định đáng chú ý tại Quy định số 47-QĐ/TW ngày 20/12/2021 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong DN do Nhà nước nắm giữ 50% vốn điều lệ trở xuống.

Chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 50% vốn điều lệ trở xuống

19/01/2022

Ban Bí thư vừa ban hành Quy định số 47-QĐ/TW ngày 20/12/2021 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong doanh nghiệp (DN) do Nhà nước nắm giữ 50% vốn điều lệ trở xuống.

Điểm sáng trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị ở Đảng bộ Kho bạc Nhà nước TP. Hồ Chí Minh

19/01/2022

Năm 2021, công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng Đảng tại Đảng bộ Kho bạc Nhà nước (KBNN) TP. Hồ Chí Minh được triển khai toàn diện với nhiều điểm nhấn quan trọng. Nổi bật là công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước.

Quan hệ của đảng bộ, chi bộ với hội đồng quản trị, chủ tịch công ty, tổng giám đốc, người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp và các tổ chức liên quan

19/01/2022

Quan hệ của đảng bộ, chi bộ với hội đồng quản trị (hội đồng thành viên), chủ tịch công ty, tổng giám đốc (giám đốc), người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp (DN) và các tổ chức liên quan là một trong những quy định đáng chú ý tại Quy định số 47-QĐ/TW ngày 20/12/2021 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong DN do Nhà nước nắm giữ 50% vốn điều lệ trở xuống.

Chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 50% vốn điều lệ trở xuống

19/01/2022

Ban Bí thư vừa ban hành Quy định số 47-QĐ/TW ngày 20/12/2021 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong doanh nghiệp (DN) do Nhà nước nắm giữ 50% vốn điều lệ trở xuống.

Điểm sáng trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị ở Đảng bộ Kho bạc Nhà nước TP. Hồ Chí Minh

19/01/2022

Năm 2021, công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng Đảng tại Đảng bộ Kho bạc Nhà nước (KBNN) TP. Hồ Chí Minh được triển khai toàn diện với nhiều điểm nhấn quan trọng. Nổi bật là công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước.